Εφαρμογές - ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΣ ΑΕΤΕΕ

Η εταιρεία μας έχει αναπτύξει μια σειρά από εφαρμογές που αφορούν την Φορολογία Εισοδήματος (συμπληρώνοντας το έντυπο Ε1 και υπολογίζοντας τον φόρο που θα κληθείτε να πληρώσετε), την διαχείριση Κοινοχρήστων για πολυκατοικίες (με τον υπολογισμό και την εκτύπωση των κοινοχρήστων αλλά και την οικονομοτεχνική διαχείριση της Πολυκατοικίας) καθώς και ένα νέο προϊόν, το eFN (e FiNance) το οποίο αποτελείται από πολλαπλά υπο-προϊόντα και με το οποίο μπορεί κανείς να:

(i) Διαχειριστεί τα προσωπικά του οικονομικά
(ii) Διαχειριστεί τα προβλεπόμενα Έσοδα και τα πραγματικά Έξοδα
(iii)Διαχειριστεί τις Αποδείξεις Δαπανών
(iv) Διαχειριστεί το Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων
(v) Υπολογίσει τον Φ.Π.Α.
(vi) Υπολογίσει την Φορολογία Εισοδήματος


Για τα περισσότερα από αυτά θα υπάρξει σύντομα και η on-line έκδοση για χρήση (και) από το Διαδίκτυο.